Saunier Duval

Kod błęduOpis
Lista kodów błędów kotłów THEMA CLASSIC, ISOTWIN, ECOSY (model 2008), Thema CONDENS (model 2006-2009), ISOTWIN CONDENS (model 2005-2009), ISOMAX CONDENS, DUOTWIN CONDENS, NIEDŹWIEDŹ KLOM i KLZ
F1 d28Błąd zapłonu. Brak dopływu gazu, Zła regulacja mechanizmu gazowego,uszkodzona elektroda jonizacyjna , uszkodzony automat/zawór gazowy.
F2 d32, d37Nieprawidłowa prędkość wentylatora. Odchylenie co najmniej 200 obr./min od prędkości zadanej. d32 podczas zapłonu.d37 podczas pracy.
F2 d33, d36Błąd presostatu.d33Uszkodzony presostat, przewody presostatu, niedrożność przewodów powietrzno spalinowych.d36 nieszczelność przewodu spalinowego.
F2 d36 Nieszczelność przewodu spalinowego
F2Błąd czujnika ciągu kominowego.
Wypływ spalin do pomieszczenia
F2Błąd czujnika temperatury zasilania. Model Niedżwiedż KLOM, KLZ
F2Błąd czujnika temperatury za wymiennikiem c.w.u. Czujnik odłączony. Model Isotwin, Isofast
F3Powtarzający się błąd przepływu powietrza.Cykliczny wypływ spalin do pomieszczenia (C) Wentylator kilka razy nie osiągnął prędkości (F)
F3Błąd czujnika temperatury zasobnika powyżej 92C,Czujnik odłączony. Model Niedżwiedż,Isotwin,IsofaST
F4 Płomień zgasł podczas pracy palnika. Jak błąd F1
F4 Błąd czujnika temperatury c.w.u.Uszkodzone przewody, odłączony, Model Niedżwiedż, KLOM,KLZ
F5Przegrzew.d20 Zadziałał system zabezpieczenia przed przegrzaniem, d25 Przekroczenie maksymalnej temp.Układ hydrauliczny zapowietrzony.
F5 d20, d25Błąd czujnika temperatury zewnętrznej. Błąd zaprogramowania brak czujnika. Model
Nieżdziedż KLOM, KLZ
F6 d10Uszkodzenie czujnika temperatury zasilania (NTC), Zwarcie w obwodzie czujnika.
F7 d2, d12Uszkodzenie czujnika temperatury c.w.u. d2 Czujnik odłączony, d12 Zwarcie w obwodzie.
F8 d3, d13, d79Błąd czujnika temperatury zasobnika d3. odłączony. zwarcie w obwodzie czujnika. d79. uszkodzonie czujnika temp.zasobnika.
F9 d73, d74Błąd czujnika ciśnienia w obiegu c.o. d73, Zwarcie,odłączony. d74. Czujnik ciśnienia uszkodzony
F10 d1, d11Błąd czujnika temp. obiegu c.o. d1. czujnik temp.powrotu odłączony. d11 zwarcie w obwodzie czujnika.
F11 Brak komunikacji między płytą elektroniczną a wyświetlaczem
F12 d49Błąd komunikacji z regulatorem Exacontrol E…d49.błąd magistrali e-bus.
F12 Brak połączenia z płytą elektroniczną wyświetlacza
F13 d38, d61, 62, d63, d64, d65, d67.Błąd płyty głównej d38. nieprawidłowa częstotliwość zasilania. d61. błąd sterowania zaworu gazowego.d62. błąd zamknięcia zaworu gazowego. d63. błąd pamięci pł.głównej. d64. błąd pł.głównej. d65. zbyt wysoka temp.pł.głównej.d67. błąd sygnału płomienia na pł.głównej.
F14 Przegrzew, temperatura zasilania > 95st C. Kocioł znajduje się w stanie przegrzania.
F14 Błąd mechanizmu gazowego.
Przewodymechanizmu gazoweg wypjęte lub uszkodzone. Uszkodzony mechanizm gazowy,płyta główna. Model Duotwin Condens.
F15 d26Błąd silnika krokowego mechanizmu gazowego. zwarcie w obwodzie silnika krokowego. d26. Przewody silnika krokowego odłączone lub uszkodzone
F15 Błąd napięcia e-bus. Zwarcie na E-bus. Model Duotwin Condens
F16 d27Płomień obecny dłużej niż 5 s po zakończeniu pracy palnika.Uszkodzenie mechanizmu gazowego. d27. uszkodzenie mechanizmu gazowego,płyty głownej.
F17 Zbyt niskie napięcie zasilania. Napięcie zasilania niższe niż 170V.
F18Błąd wyświetlacza.Uszkodzenie wyświetlacza.
F19 d71Uszkodzenie czujnika temperatury zasilania (NTC).d71. Czujnik wypjęty lub uszkodzony( brak zmiany temperatury ).
F20 d70. d42Płyta elektroniczna wyświetlacza niekompatybilna z płytą elektroniczną kotła d70. nieprawidłowy kod produktu.d42. nieprawidłowa płyta wyświetlacza.
F21 d22Zbyt niskie ciśnienie wody w kotled22. Ciśnienie niższe niż 0,5 bara.Brak wzrostu ciśnienia po uruchomieniu palnika.
F22 Zbyt wysokie ciśnienie wody w kotle ( powyżej 2,7 bara )
F22Zbyt niskie ciśnienie wody w kotle. Zbyt wolny wzrost temperatury w obiegu. Brak wody w obiegu, obecność powietrza w obiegu. Uszkodzone,wypięte czujniki temperatury. Prędkość pompy zbyt duża lub pompa uszkodzona.
F23 d24Zbyt szybki wzrost temperatury. d24. Nieprawidłowe działanie pompy, brak przepływu wody ( zbyt szybki wzrost temperatury ).
F24 Temperatura powrotu wyższa od 90 st C
F25 d9, d19.Błąd czujnika temperatury spalin d9. czujnik temp.spalin odłączony. d19. Czujnik temp.spalin uszkodzony. Model Isotwin F H-MOD
F25Zbyt wysoka temperatura zasilania lub powrotu c. o. Zbyt duża różnica między zasilaniem a powrotem.Problem z przepływem wody.Brak wody w obiegu. Obecność powietrza w obiegu.
F26 d23Zbyt duża różnica między temperaturą zasilania i powrotu. d23. Zbyt mały przepływ wody.Uszkodzenie pompy,niedrożność instalacji.
F27 Uszkodzenie czujnika przepływu wody w kotle
F28 d72Test czujników temperatury zasilania i powrotu zakończył się niepowodzeniem. d72. Brak spójności między temperaturami zasilania, powrotu. Stała różnica między temp.zasilania-powrotu. Uszkodzone czujniki temperatury.
F29 Uszkodzenie czujnika przegrzewu wymiennika ciepła.
Uszkodzenie pierwotnego wymiennika ciepła.
F30Czujnik ciśnienia zablokowany
F31Błąd komunikacji e-bus
F33Błąd komunikacji z TA1. Błąd komunikacji z bezprzewodowym regulatorem pokojowym.
F34Błąd komunikacji z sondą zewnętrzną. Złużyte baterie. Uszkodzenie nadajnika radiowego.
F35Błąd komunikacji z przekaźnikiem radiowym
F36Błąd komunikacji z TA2 . Z bezprzewodowym regulatorem drugiej strefy.
F37Błąd komunikacji z modemem.
F38Błąd Ta1. Uszkodzenie bezprzewodowego regulatora pokojowego.
F39Błąd sondy zewnętrznej. Uszkodzona.
F40Błąd przekaźnika radiowego.Uszkodzenie przekażnika radiowego.
F41Błąd TA2. Uszkodzenie bezprzewodowego regulatora drugiej strefy.
F43 d5, d15Błąd zewnętrznego czujnika ciągu. d5. Zewnętrzny czujnik odłączony. d15. Zwarcie w obwodzie zewnętrznego czujnika.
F43Błąd ogólny. Błędy zewnętrznych i wewnętrznych połączeń elektrycznych.
F44 d6. d16Błąd wewnętrznego czujnika ciągu d6. wewnętrzny czujnik ciągu odłączony.d16. Zwarcie w obwodzie wewnętrznego czujnika ciągu.
F70 Nieprawidłowy kod produktu
F81 Błąd silnika krokowego zaworu drugiej strefy.
F81 d81Nieprawidłowa praca układu przygotowania c.w.u. Nieprawidłowy montaż czujnika temp.C.W.U. Zbyt mała wydajność pompy ładującej lub pompy obiegu pierwotnego.Niedrożność kanałów do zasobnika.
F82Błąd płyty głównej
F99 d37d37. Nieprawidłowy odczyt prędkości wentylatora - uszkodzony tachometr wentylatora
F99 d81Nieprawidłowa praca układu przygotowania c.w.u. Bardzo wysoka temperatura wymiennika wtórnego (nawet 90 st C). d81. Zbyt mała wydajność pompy ładującej lub pompy obiegu pierwotnego. Niedrożność wymiennika ciepła, kanałów wlotowych do zasobnika.
ErNa wyświetlaczu widoczny napis "Er" lub wyświetlacz nie działa.
Błąd zasilania kotła. Problem połączenia płytypanelu sterowaniai płyty głównwj.
Lista kodów błędów kotłów SEMIA CONDENS, THEMA CONDENS (model2010), ISOTWIN CONDENS (model 2010), ISOFAST CONDENS
F0Usterka czujnika temp. C.O.Odłączony czujnik temp.zasilania
F1Usterka czujnika temp. C.O. Odłączony czujnik temp.powrotu.
F2Usterka czujnika temperatury za wtórnym wymiennikiem ciepła. Odłączony czujnik za wtórnym wymiennikiem ciepła.
F03Usterka czujnika temperatury zasobnika. Odłączony czujnik temp.zasobnika.
F10Usterka czujnika temp. C.O. Zwarcie czujnika temp.zasobnika
F11Usterka czujnika temp. C.O. Zwarcie czujnika temp.powrotu.
F12Zwarcie w obwodzie czujnika za wtórnym wymiennikiem ciepła. Zwarcie czujnika. Złe podłączenie kotła. Uszkodzony przewód. Uszkodzenie połączenia wtykowego.
F13Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zasobnika. Jak F12.
F20Przegrzanie (temp zmierzona 97 st C na zasilaniu c.o.) Brak przepływu wody.
F22Brak wody w instalacji (<0,3 bara), Wyciek z instalacji. Wyciek z zaworu bezpieczeństwa. Wadliwe naczynie przeponowe.
F23Osiągnięto maksymalną różnicę temperatury między zasilaniem a powrotem c.o. Problem z przepływem wody.
F24Usterka w obiegu wody (wzrost temperatury powyżej 10 K/s). Wadliwa praca pompy lub niskie ciśnienie.
F26Błąd mechanizmu gazowego. Przewody odłączone lub uszkodzone. Mechanizm gazowy uszkodzony.
F27Błąd wykrycia płomienia. Wykrycie zakłóceń w dedekcji płomienia.
F28Błąd zapłonu. Brak dopływu gazu,niedostateczny przepływ gazu. Zła regulacja mechanizmu gazowego. Uszkodzona elektroda zapłonu,jonizacji.Zapłon uszkodzony.
F29Zanik płomienia podczas pracy.\
Jak F28.
F32Usterka układu powietrzno-spalinowego.Niewłaściwa prędkość wentylatora.
F42Błąd rezystora kodującego. Rezystor ma złą wartość.
F49Błąd napięcia e-bus. Błąd na lini E-bus. Zwarcie złącza E-bus.
F52Błąd czujnika przepływu MFS. Błąd kalibracji czujnika przepływu MFS.
F53Błąd czujnika przepływu MFS. Zbyt niskie ciśnienie gazu wykryte przez czujnik MFS.
F54Błąd czujnika przepływu MFS. Brak wykrycia gazu przez czujnik MFS.
F56Błąd czujnika przepływu MFS. Błąd kontroli gazu przez czujnik MFS.
F57Błąd czujnika przepływu MFS. Ograniczona praca urządzenia w związku z wystąpieniem błędu F52, F53, F56
F61Błąd płyty głównej. Błąd sterowania zaworu gazowego.
F62Błąd płyty głównej. Błąd zamknięcia zaworu gazowego.
F63Błąd płyty głównej. Błąd pamięci płyty głównej.
F64Błąd płyty głównej. Duże wahania odczytów temp.czujników zasilania lub powrotu c.o.
F65Błąd płyty głównej. Zbyt wysoka temperatura płyty głównej.
F67Błąd płyty głównej. Błąd identyfikacji płomienia przez płytę główną.
F68Wahania prądu jonizacji. Patrz F28 i F29.
F70Płyta panelu sterowania nie zgodna z płytą główną. Niewłaściwy kod produktu.
F71Błąd czujnika temperatury zasilania.Wypięty lub uszkodzony czujnik temp.zasilania c.o. ( brak zmiany temp.).
F72Stała różnika między czujnikiem zasilania i powrotu c.o. Brak spójności odczytu temp.zasilania i powrotu c.o. ( stała róznica ).
F73, F 74Błąd czujnika ciśnienia w obiegu c.o. F 73.Zwarcie lub odłączenie czujnika ciśnienia. F 74 Czujnik ciśnienia uszkodzony.
F76Błąd bezpiecznika termicznego obiegu pierwotnego. Odłączony bezpiecznik termiczny, wadliwy bezpiecznik termiczny.
F77Błąd pompy kondensatu ( nie dostarczona ). Pompa kondensatu uszkodzona.
F79Usterka czujnika temp. zasobnika.
F81Przegrzanie obiegu c.w.u.
F84Stała różnica temperatur między czujnikami zasilania i powrotu c.o. Czujniki temp.zasilania i powrotu są podłączone odwrotnie lub odłączone. Uszkodzone.
F85Błąd czujnika zasilania i powrotu c.o. Czujniki są podłączone na jednej rurze.
F86Błąd na linii zabezpieczenia na instalacji linii podłogowej.Zadziałanie zabezpieczenia przed przegrzaniem. instal. podłogowej.Lub problem z przewodami podłączeniowymi. do złącza FLOOR na płycie głównej